AKCIA
20%
RM 761 Odpenovac 6.291-389.0

KÄRCHER RM 761 Odpenovac 6.291-389.0

Běžná cena s DPH: 4 026 Kč
Cena s DPH:3 240 KčEUR
Bez DPH:2 678 Kč
Ušetříte: 20%
Doprava:129 Kč
Termín dodáni: Skladem
Jsme autorizovaný prodejce značky KÄRCHER KÄRCHER
Výrobce: KÄRCHER
Katalogové číslo: 62913890

Více informací o produktu

 • Vysoce úcinný odpenovací prostredek
 • Úcinný proti tvorbe peny v nádržích na špinavou vodu
 • Ideálne se hodí pro použití ve strojích s nástrikem a extrakcí, automatech na cištení podlah i pro mokré / suché odsávání.
 • Obzvlášte vydatný

Objem balení

 • 2.5 l

Varovné pokyny a rady pro bezpecnost podle smernic ES

 • H315 Dráždí kuži.
 • H319 Zpusobuje vážné podráždení ocí.
 • H304 Muže být smrtelný pri požití a vniknutí do dýchacích cest.
 • P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné brýle/ochranu obliceje.
 • P305 + P351 + P338 PRI ZASAŽENÍ OCÍ: Nekolik minut je opatrne vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní cocky a je to možné, odstrante je. Pokracujte ve vyplachování.
 • P405 Uchovávejte uzamcené.
 • P501a Odstranení obsahu/obalu v souladu s místními/regionálními/národními/ mezinárodními predpisy.

Podobné produkty